Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore

@Tivat

Sjednica Odbora povjerenika 18. maja

14.05.2022

Sjednica Odbora povjerenika Opštine Tivat, četvrta po redu, održaće se 18.05.2022. godine sa početkom u 10 sati, a predsjednik Odbora, Spasoje Ljesar, predložio je dnevni red sa 27 tačaka.

Usvajanje zapisnika sa III sjednice Odbora povjerenika
Predlog Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva opštine Tivat
Predlog Programa uređenja prostora opštine Tivat za 2022. godinu
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izgradnji pomoćnih objekata na teritoriji opštine Tivat
Plan upravljanja za Veliki gradski park u Tivtu za period od 2022-2026. godine
Predlog Odluke o donošenju Programa poboljšanja energetske efikasnosti Opštine Tivat za period od 2021. do 2023. godine
Predlog Odluke o davanju saglasnosti za pristupanje Sporazumu gradonačelnika – Evropa Intenziviranje aktivnosti za pravedniju, klimatski neutralnu Evropu
Predlog Odluke o prenosu Vladi Crne Gore prava raspolaganja na zemljištu u KO Đuraševići i KO Mrčevac
Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke br. 03-040/20-140 od 30.06.2020. godine
Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke br. 03-040/20-139 od 30.06.2020. godine
Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke br. 0304/464-99 od 14.03.2017. godine
Predlog Odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe izjavljene na presudu Osnovnog suda u Kotoru Posl.br.P.613/20-16 od 04.01.2022. godine
Predglog Odluke o davanju prostorije na korišćenje MZ “Tivat-centar“
Predlog Odluke o davanju na korišćenje dijela prostora u objektu na kat.parceli 3411 KO Tivat Upravi prihoda i carina Crne Gore – Ekspozitura Tivat
Predlog Odluke o davanju saglasnosti za davanje u zakup stana
Predlog Odluke o davanju na korišćenje i upravljanje sportskih terena Fudbalskom klubu “Arsenal“ Tivat
Predlog Odluke o izmjeni Odluke o pravima i uslugama iz socijalne i dječije zaštite
Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola i studenata postdiplomskih studija
Godišnji Izvještaj o radu predsjednika opštine i organa lokalne uprave i službi opštine Tivat za 2021. godinu
Plan i program rada DOO “Vodovod i kanalizacija“ Tivat sa finansijskim planom za 2022. godinu
Program obavljanja komunalnih djelatnosti DOO “Komunalno“ Tivat sa finansijskim planom za 2022. godinu
Program obavljanja komunalne djelatnosti DOO za prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat za 2022. godinu
Plan i program rada DOO “Autobuska stanica“ Tivat sa finansijskim planom za 2022. godinu
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Savjeta JU “Gradska biblioteka“ Tivat o imenovanju direktorice
Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora o imenovanju direktora JU “Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Tivat
Odluka o imenovanju Savjeta JU “Muzej i galerija“ Tivat
Predlog Odluke o dopuni Odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije Tivat

Izvor vijesti