Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore

@Kotor

Vaterpolo klub "Primorac" nastavlja sa radom

11.07.2020

Skupština vaterpolo kluba Primorac održana je juče u palati Bizanti.
Skupštinu je otvorio Antonio Petrović, koji je pozvao najstarijeg člana Jova Mršulju, da na osnovu odluke o imenovanju Skupštine vaterpolo kluba Primorac od 25.12.2019. godine, predsjedava Skupštinom do imenovanja novog predsjednika.
Mršulja je kazao da se ovom sjednicom nastavlja rad kluba.
,,Nadam se ovoga puta bez zastoja sa još većim uspjesima, nego ranije. Možete zamisliti šta za sve one koji rade za klub znači, a naročito za građane ovoga grada koji vole Kotor i koji su navijači Primorca. Ovaj dan je za sve nas poseban, nova nada i novi podstrijek”, dodao je Mršulja.
Jednoglano je izabrana verifikaciona komisija u sastavu Vladan Pejović predsjednik i članovi Milan Popović i Đuro Marković.
Predsjednik verifikacione komisije je prozvao članove i tom prilikom je utvrđeno da je od 13 članova prisutno njih 11, te da imaju kvorum za punopravno odlučivanje.
Za ovjerivača zapisnika izabrani su Vladan Todorović i Zdravko Radić a za zapisničara Tijana Petrović.
Predlagač izmjena i dopuna dnevnog reda Vladan Pejović je kazao da je neophodno u dnevni red uvrstiti tačke:
Izvještaj o radu vaterpolo kluba ,,Primorac” Kotor u periodu od 2016. do 2019. godine,
Izvještaj o finansijskom poslovanju vaterpolo kluba ,,Primorac” Kotor u periodu od 2016. do 2019. godine,
Predlog Oduke o razriješenju predsjednika i članova Skupštine vaterpolo kluba ,,Primorac” Kotor,
Predlog Oduke o imenovanju članova i predsjednika Skupštine vaterpolo kluba ,,Primorac” Kotor,
Predlog Odluke o razriješenju predsjednika vaterpolo kluba ,,Primorac” Kotor,
Predlog Odluke o imenovanju predsjednika vaterpolo kluba ,,Primorac” Kotor,
Predlog Odluke o razriješenju Upravnog odbora vaterpolo kluba ,,Primorac” Kotor,
Predlog Odluke o imenovanju Upravnog odbora vaterpolo kluba ,,Primorac” Kotor,
Informacije o donošenju Odluke o davanju saglasnosti na zaključenje Sporazuma o međusobnom regulisanju prava i obaveza između Opštine Kotor, Vaterpolo kuba ,,Primorac” Kotor i ,,Primorje” AD Tivat Hotel and restaurants,
Izmjene i dopune Statuta vaterpolo kluba ,,Primorac” Kotor.
Usvojene su izmjene i dopune dnevnog reda, Skupština je prekinuta dok se članovima ne dostavi Izvještaj o radu vaterpolo kluba ,,Primorac” Kotor u periodu od 2016. do 2019. godine.
Nastavak sjednice je zakazan za 15. jul.